РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Салтишева Вікторія Михайлівна,
  завідувачка кабінету дошкільної, початкової та спеціальної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського, спеціальність «педагогіка та методика початкового навчання», 1983 рік.
  Загальний стаж роботи - 36 років, у тому числі педагогічний стаж – 36 років.
  Кількість методичних праць: за останні 5 років – 7 науково-методичних рекомендацій.
  Нагороди: знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації,  Подяка  Міністерства освіти і науки України.
  Напрями і тематика діяльності: підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації освітнього процесу початкової школи, вдосконалення навчання у початковій школі шляхом упровадження інноваційних методів та форм навчання; упровадження в освітній процес початкової школи Концепції  «Нова українська школа».
  Салтишева Вікторія Михайлівна – тренер для тренерів та вчителів Нової української школи, експерт із сертифікації вчителів початкових класів, обласний супервізор, експерт із глибинного моніторингу учнів 3 класів. 
  Наукова та професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Андрійчук Валентина Вікторівна,
  методист кабінету дошкільної, початкової та спеціальної освіти

              Освіта. Закінчила Рівненський педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання, 1984 рік.
              Загальний стаж роботи – 35років,у тому числі педагогічний стаж – 25 років. В РОІППО 10 років.
              Кількість наукових і науково-методичних праць: 7 методичних посібників для вчителів початкової школи, 3 статті, методичні рекомендації з тем: аналіз змін та рекомендації щодо  впровадження нового Державного стандарту початкової загальної огсвіти, впровадження технології рівневої диференціації в освітній процес початкової школи, формування навичок ефективного читання молодших школярів, активізація розумової та пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках у початковій школі, формування професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах нових освітніх орієнтирів, письмо з «відкритими правилами» в одну лінію з першого класу.
                 Нагороди, почесні звання. Грамота управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету (2003, 2005), Почесна грамота управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету (2001, 2003, 2005), Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2013, 2017, 2018), Грамоти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2000, 2008), Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2014, 2018), Грамота Інституту інноваційних технологій і змісту освіту Міністерства освіти і науки України (2015).
              Напрями і тематика діяльності: початкова освіта; науково-методичний супровід упровадження всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»; організаційно-методичний супровід упровадження в освітній процес Нової української школи ігрових та діяльнісних методів навчання.
  Андрійчук Валентина Вікторівна – регіональний координатор одного всеукраїнського науково-педагогічного проєкту, відповідальний виконавець проєкту; експерт Державної служби якості для оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації; тренер Нової української школи.
              Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Шишолік Лілія Андронівна,
  методист кабінету дошкільної, початкової та спеціальної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануільського за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», кваліфікація спеціаліста «Викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь» 1995р., закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» кваліфікація «викладач університетів та вищих навчальних закладів», магістр 2009 р., закінчила Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Корекційна освіта» кваліфікація «Вчитель корекційної освіти, вчитель-дефектолог, логопед», спеціаліст 2017 р. 
  Загальний стаж роботи – 30 років, у тому числі педагогічний стаж – 30 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: за останні п’ять років 10 публікацій, серед них 2 статті, 8 методичних рекомендацій.
  Нагороди, почесні звання. Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної освіти (2017), Грамота  управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2009), Почесні грамоти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. (2008, 2015), Грамоти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (2008, 2008, 2010), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2003), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2007), Подяка ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» Міжнародна федерація ділових жінок «Либідь» (2017).
  Напрями і тематика діяльності: розвиток професійної майстерності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти; науково-методичний супровід діяльності закладів дошкільної освіти; використання інноваційних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.
  Шишолік Лілія Андронівна – регіональний координатор Всеукраїнського  експерименту «Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного навчального закладу», координатор  регіональної школи новаторства керівних, педагогічних працівників дошкільної освіти, регіональний координатор Проекту «Впевнений старт» (освітня програма для дітей старшого дошкільного віку та навчально-методичне забезпечення до неї).
  Наукова і професійна активність  - за посиланням. Завантажити

   

  Гурінчук Ольга Олександрівна,
  методист кабінету дошкільної, початкової та
   спеціальної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Психологія», кваліфікація спеціаліста «Практичний психолог у закладах освіти, вчитель основ правознавства», 2007р.; Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Психологія», кваліфікація магістра «Психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах», 2010р.
  Загальний стажроботи17 років, у тому числі педагогічний стаж – 12 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: 4, в т.ч.1 стаття у фаховому видання, 1 електронний довідник, 1 методичні рекомендації 1 посібник.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2011).
  Напрями і тематика діяльності: координація питання інклюзивної освіти, організація інформаційно-методичної підтримки педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;  консультація педагогічних працівників із питань інклюзивної освіти; поповнення електронної бази даних методик інклюзивного навчання. З 2019 р. – психологічний супровід вчителів початкових класів відповідно до Концепції «Нова українська школа»; психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку; створення психологічно безпечного середовища у початкових класах.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення діяльності дошкільного та початкового навчання, організація науково-методичної роботи, підвищення професійного рівня педагогічних працівників дошкільних закладів, вчителів початкових класів, вихователів ГПД, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників до педагогічної професії чи посади, набуття необхідного досвіду; адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
  • розвивальна – полягає у необхідності перетворення вже сформованих стереотипів дій та установок до діяльності в нових умовах;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних
  наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • діагностична – систематичний моніторинг професійного рівня педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності структурних методичних підрозділів кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату у кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу дошкільних закладів, початкової школи, груп продовженого дня;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з вищезгаданих напрямів;
  • наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  • консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • координація діяльності працівників районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських) методичних стуктурних підрозділів;
  • моніторинг стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам;
  • упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації навчання і виховання;
  • проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • проведення олімпіад із базових дисциплін,
  • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вивчення, узагальнення та поширення у практику педагогічного досвіду;
  • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
  • висвітлення у засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова ради:
  САЛТИШЕВА Вікторія Михайлівна, завідувач кабінету дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти

  Члени ради:
  ШИШОЛІК Лілія Андронівна, методист кабінету;
  АНДРІЙЧУК Валентина Вікторівна, методист кабінету;
  КОРІНЬ Валентина Адамівна,методист з дошкільної освіти відділу освіти Сарненської РДА;
  МЕРКОТАН Лариса Іванівна, заступник директора ЗОШ №18 м. Рівне
  ЧЕРВУК Лариса Миколаївна, заступник директора ЗОШ №8 м. Рівне.

 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  «Організація інформаційно-методичного супроводу діяльності педагогічних працівників в умовах зміни освітніх стандартів»