РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Харченко Наталія Борисівна,
  в.о. завідувача кафедри природничо-математичної освіти, доцент кафедри природничо-математичної освіти,  кандидат педагогічних наук

              Освіта. Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського,  спеціальність «математика і фізика», кваліфікація «вчитель математики і фізики», 1991 р.
  Рівненський інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, спеціальність «менеджмент організації із спеціалізацією менеджер освіти», кваліфікація «менеджер освіти», 2000 р.
  Дисертація. «Педагогічні особливості мотивації навчальної діяльності учнів загальноосвітньої школи у виховній колонії», спеціальність «13.00.09. – теорія навчання», 2010 р.
  Загальний стаж роботи – 33 роки, з яких педагогічної – 26 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 13 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 30 наукових публікаціях, серед них 8 статей – у наукових фахових виданнях України (серед яких: щодо особливостей мотивації навчальної діяльності учнів,  формування компетентностей у природничих науках і технологіях, дій населення у надзвичайних ситуаціях та порядку надання домедичної допомоги, основ екології тощо).
  Нагороди, почесні звання:  Відмінник освіти України (2004), Почесна грамота голови Рівненської обласної державної адміністрації (2013); член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи (МАНЕБ) по секції «Екологія» (2012).
  Напрями і тематика діяльності: дидактика, моделювання сучасного природничого уроку, методика викладання предметів природничого циклу, домедична допомога, здоров’я людини, екологія.
  Харченко Н. Б. член Рівненської обласної науково-методичної комісії з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань; сертифікований тренер Всеєвропейської Ради Реанімації ERC-256-737505 The European Resuscitation Council про проходження курсу BLS (Basic Life Support); вчитель фізики Рівненської української гімназії.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Пустовіт Григорій Петрович,
  професор кафедри природничо-математичної освіти,
  доктор педагогічних наук

  Освіта. Закінчив Вінницький державний педагогічний інституту ім. Миколи Островського (1979), спеціальність “Учитель географії”, кваліфікація “Учитель географії з додатковою спеціальністю біологія”.
  Наукова ступінь і вчене звання. Доктор педагогічних наук, професор.
  Дисертація. Кандидатська дисертація: “Дослідницька діяльність учнів з екології у позашкільних установах” (1994), докторська дисертація: “Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах” (2005).   Фахівець у галузі теорії і методики позашкільної освіти і виховання. Один з головних розробників “Концепції позашкільної освіти і виховання” (1996), Закону України “Про позашкільну освіту”, “Про освіту” (2000), Державних програм:  Програма розвитку позашкільної освіти і виховання на 2008 – 2012 роки, до 2016 року; Національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2014) затверджених Кабінетом Міністрів України, ряду Концепцій: Національного виховання дітей та учнівської молоді; Патріотичного виховання дітей та молоді в Україні (2005, 2008, 2012, 2014, 2016), Положень про позашкільний навчальний заклад, організацію гурткової і клубної та суспільно масової роботи дітей і учнівської молоді, ряду нормативно-правових документів затверджених МОН України в галузі позашкільної освіти та виховання (1998, 2000, 2008, 2012). За його ініціативи створено лабораторію діяльності позашкільних закладів в НАПН України (1996) та науково-методичний журнал “Позашкільна освіта та виховання” (2006).
  Під керівництвом Пустовіта Г.П. захищено 31 кандидатську і 3 докторських дисертацій з проблем становлення і розвитку позашкільної освіти в Україні, у змісті яких вперше набуло обгрунтування і розроблення концептуальних підходів і особистісно орієнтованих технологій освіти, виховання й соціалізації учнів, формування їхньої життєвої компетентності, управління позашкільними навчальними закладами, схарактеризовані актуальні проблеми порівняльної педагогіки та історії педагогіки тощо.
  Загальний стаж роботи 40 років у т.ч. педагогічний стаж 18 років та стаж роботи на керівних науково-педагогічних посадах 22 роки.
  Кількість наукових та науково-методичних праць : автор понад 300 наукових публікацій із питань теорії і методики навчання і виховання, серед яких перші в Україні навчально-методичні посібники з екологічної освіти і виховання дітей та учнівської молоді для позашкільних навчальних закладів, такі як: “Дослідницька робота учнів з екології в позашкільних установах” (1996), “Екологічне виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах” (2002), “Екологічне виховання учнів 5 – 9 класів у позашкільних навчальних закладах” (2003), монографія: “Екологічна освіта виховання учнів 1 – 9 класів у позашкільних навчальних закладах” (у 2006 році отримала відзнаку НАПН України за другою номінацією). Результатом подальших наукових пошуків є публікація ряду монографій: “Позашкільна освіта і виховання: теоретико-дидактичний аспект” (2010), “Позашкільна освіта і виховання: дидактичні основи методів навчально-виховної роботи” (2008), “Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах” (2017), “Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти” (2017) та підручника для вищих закладів освіти і системи післядипломної педагогічної освіти “Позашкільна освіта і виховання” (2013), який став лауреатом Національного конкурсу “Видатні наукові досягнення”, а також “Енциклопедії позашкільної освіти” (2017).
  Нагороди, почесні звання. Нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник народної освіти України” (1990), “Василь Сухомлинський” (2007), Медаллю НАПН України “Ушинський К.Д.” (2012), Золотою медаллю НАПН України “Григорій Сковорода” (2017), Почесними грамотами НАПН (1997, 2010, 2014) України й МОН України (2002, 2012) та Міжнародним фондом “Довкілля без кордонів” (2010).

  Напрями та тематика діяльності: методика організації і проведення позакласної і позашкільної роботи; методологія теоретичних та експериментальних досліджень; інноваційні методи освіти і виховання, проектна діяльність в закладах освіти, концептуальні і прикладні засади Нової української школи, компетентнісний підхід в системі освіти України.
  Здійснює значну організаторську роботу як: член спеціалізованої вченої  ради з захисту докторських дисертацій в Інституті проблем виховання НАПН України зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання і як: член спеціалізованої вченої  ради з захисту докторських дисертацій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.
  Голова Науково-методичної комісії МОН України з післядипломної педагогічної освіти та освітнього менеджменту. Член Науково-методичної комісії з проблем виховання МОН України.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням. Завантажити

   

  Крутова Наталія Іванівна,
  старший викладач кафедри природничо-математичної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Закінчила Рівненський педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «Математика», 1982; Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Теорія і методика професійної освіти», 2016.
  Дисертація. Кандидат педагогічних наук (доктор філософії), тема дисертації «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти», спеціальність «Теорія і методика професійної освіти», 2017 р.
  Загальний стаж роботи – 41 рік, у тому числі педагогічний стаж – 37 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 10 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: 78. Зокрема, 11 статей – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 1 стаття у зарубіжному виданні, 12 навчально-методичних посібників (серед яких «Проектна технологія на уроках географії», «Використання соціальних сервісів як засобу навчальної діяльності», «Інформаційно-комунікаційні технології у навчально-методичній роботі з педагогічними кадрами», «Використання соціальних сервісів в навчальному процесі», «Створення відео за допомогою програми Windows Movie Maker», «Електронна дошка 3M Digital Board: посібник користувача», «Використання сайту Wolfram Alpha на уроках математики», «Використання програми Microsoft Excel в процесі навчання математики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя математики в умовах інформаційного освітнього середовища» – схвалено МОН України; «Компетентнісний підхід у навчанні математики в умовах нової української школи»), 6 методичних рекомендацій  щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, 28 статей у науково-методичних журналах (серед яких «Реформування освіти як механізм соціальних змін», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників», «ІКТ як інтегральна технологія навчання у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників»), 3 спецкурси. 
  Нагороди, почесні звання. Грамоти міського та обласного управлінь освіти м. Рівного (2004, 2006, 2009), Почесний диплом у ІІІ Всеукраїнський виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2011), Грамоти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016), Подяки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (2011, 2012), Грамота Університету менеджменту освіти за участь у VІІ всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в СППО (2015), Дипломи РОІППО у номінації «Кращій автор року» (2017, 2018), Почесна грамота та Подяка Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2011, 2015), Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2017). 
  Напрями і тематика діяльності: організація безперервної освіти дорослих, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти, методичні основи навчання математики, інформаційно-цифрова компетентність учителів, інноваційні методи освітньої діяльності, формування наскрізних навичок ХХI століття.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням. Завантажити

   

  Марченко Олена Михайлівна,
  доцент кафедри природничо-математичної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського, спеціальність математика і фізика, учитель математики і фізики
  Дисертація і вчене звання. Кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика навчання (математика) – 13.00.02 «Систематизація знань старшокласників у процесі навчання математики з комп’ютерною підтримкою»
  Загальний стаж роботи 31 рік, із них 15 років на науково-педагогічних посадах у закладах вищої освіти 15 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Основні результати педагогічної діяльності висвітлено в 29 публікаціях, з них 27 наукових та 2 навчально-методичного характеру, є співавтором навчально-методичного посібника для вчителів природничих дисциплін, учнів старших класів природничо-математичного профілю навчання «Використання спеціалізованих програмних засобів у процесі навчання природничих дисциплін», схваленого МОН України (лист №14/18-134 від 20.01.2010 р.), є автором навчально-методичних комплексів з інформаційних та телекомунікаційних технологій для здобувачів другої вищої освіти спеціальностей «Корекційна освіта» та «Менеджмент освіти». Автор 4 спецкурсів, 8 тренінгів.
  Напрями і тематика  діяльності: автор-розробник, науковий керівник і координатор науково-методичного проєкту РОІППО «Культурні коди математики»; член мережевого співтовариства Google Educator Group Ukraine; автор-розробник інноваційних тренінгів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, спрямованих на упровадження системного підходу до формування ключових освітніх компетентностей.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням. Завантажити

   

  Юзик Ольга Протасіївна,
  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти,
  Ph.D. Pedagogacal Sciences

  Освіта. Чортківське педагогічне училище Міністерства освіти України,  спеціальність: «Викладання в початкових класах», 1992;  Тернопільський державний педагогічний інститут, спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання», 1997; Національний університет водного господарства і природокористування, спеціальність: "Автоматизоване управління технологічними процесами", 2017.
  Перші Київські державні курси  іноземних мов, Вінницька філія, свідоцтво з польської мови, що відповідає стандарту В2, відповідно до  Загальноєвропейської  Рекомендації з мовної освіти (CEFR), 2019.
  Дисертація і вчене звання. Тема  дисертації «Дидактичні засади розумового виховання учнів початкових шкіл України (1917-1941 рр.)».  Педагогічний стаж:  23 роки, зокрема  досвід викладацької роботи в закладах  вищої освіти – 5 років, спеціаліст вищої педагогічної категорії, педагогічне звання «Старший викладач»; свідоцтво з польської мови, що відповідає стандарту В2, відповідно до  Загальноєвропейської  Рекомендації з мовної освіти (CEFR). Кандидат педагогічних наук, шифр і найменування наукової спеціальності: 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки».
  Загальний стаж роботи 23 роки, зокрема досвід викладацької роботи в закладах  вищої освіти – 5 років.
   Кількість наукових і науково-методичних праць. Основні результати наукової діяльності висвітлено у 45 наукових публікаціях, серед яких 1 – у польській монографії з присвоєнням польського ISBN; 2 – у наукових фахових виданнях, що включені до  міжнародних науковометричних  баз Index Copernicus, Google Scholar, ProQust, TDNet, EBSCO Discovery Service. Jornal TOCs, ResearchGate, WorldCat та ін.   (у т.ч. 1 з присвоєнням DOI);  23 статті – у наукових фахових виданнях України; 4 –  науково-популярні публікації з наукової та професійної тематики; 3 – іноземними мовами. Є автором шести  науково-методичних посібників та укладачем 8 освітніх програм.
  Нагороди, почесні звання. Грамота  управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації; дипломи Рівненського ОІППО в номінаціях «Кращий науковець року», «Кращий автор року», грамота ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН України за участь у Восьмому всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти; Почесна грамота як почесному члену благодійних організацій Всеукраїнської благодійної організації інвалідів та пенсіонерів «Обличчям до істини» та  громадської благодійної організації «Інформаційний центр незрячих юристів України та допомоги інвалідам».
  Напрями і тематика  діяльності: особливості підготовки вчителів інформатики у ЗВО України та Республіки Польщі; нові технології  вдосконалення педагогічної майстерності вчителів ЗЗСО в системі післядипломної педагогічної освіти в умовах НУШ.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Позднякова Тетяна Євгенівна,
  старший викладач кафедри природничо-математичної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність «початкове навчання і біологія», кваліфікація «вчитель початкових класів і біології», 1998;
  Загальний стажроботи, в т.ч. педагогічний стаж – 21 рік, стаж на науково-педагогічних посадах – 12 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць.  Автор 8 наукових публікацій, із них – 5 статей у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 10 методичних посібників для вчителів біології, екології, природознавства, основ здоров’я; 7 спецкурсів, освітніх програм.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота РОІППО «Кращий молодий науковець року» (2011), Грамота РОІППО «Кращий педагог-дослідник року» (2012), Грамота РОІППО за сумлінну працю, професіоналізм та вагомий внесок у розбудову післядипломної освіти (2013), Подяка РОІППО за визначні та вагомі досягнення у розвитку інституту (2015), Диплом РОІППО за актуальність змісту та практичне спрямування методичної розробки поданої на обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості (2016), Диплом ІІІ ступеня Восьмого всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2016), Грамота Рівненської міської ради за ІІІ місце в І турі ХІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості (2016), Подяка РОІППО за активну участь у Дев’ятому всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць із проблем післядипломної освіти (2017), Подяка РОІППО за участь у Восьмому всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти (2017), Диплом РОІППО «Кращий автор року» (2017), Диплом Лауреата Х Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти «За новаторську освітню ідею» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2018), Диплом РОДА за ІІІ місце в обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості (2019), Грамота Рівненської міської ради за ІІІ місце в І турі ХVІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості (2019), Почесна грамота Рівненської обласної ради (2017 р.).  
  Напрями і тематика діяльності. Методика навчання предметів природничого циклу, інноваційні методи навчання та виховання учнів, інформаційно-комунікаційні технології, генетика, молекулярна біологія, основи домедичної допомоги, валеологія, екологія, основи медичних знань.
       Наукова і професійна активність – за  посиланням. Завантажити

  Тимчина Віталія Ігорівна,
  старший викладач кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Кваліфікація: викладач математики та методики викладання математики у вищих навчальних закладах, вчитель математики та основ інформатики, 2007.
  Загальний стаж роботи – 18 років,у тому числі педагогічний стаж – 8 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 8 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 22 наукових публікаціях, серед них 5 статтей – у наукових фахових виданнях України; 16 науково-популярних публікацій з наукової або професійної тематики; навчально-методичний посібник «Словник комп’ютерних термінів».
  Нагороди, почесні звання. Грамоти та дипломи, подяки Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2013, 2015, 2017, 2018, 2019), Грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2017)
  Напрями і тематика діяльності: інформаційно-комунікаційні технології в галузі освіти, інформаційно-цифрова компетентність педагога та здобувача освіти, електронні освітні ресурси для навчання,  хмарні технології в освіті, інфомедійна грамотність, розвиток професійної майстерності педагогічних, науково-педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти; підготовка педагогічних працівників та керівних кадрів до роботи в умовах Нової української школи; формування наскрізних навичок ХХI століття.
  Тимчина Віталія Ігорівна – вчитель-новатор Microsoft, сертифікований тренер за програмою курсу «Додатки Google в освітній діяльності».
       Наукова і професійна активність – за  посиланням. Завантажити

   

  Тимчина Ніна Сергіївна,
  старший викладач кафедри природничо-математичної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність: вчитель математики, 1982 р.; Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»,  магістр зі спеціальності «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2009 р.; кваліфікаційна робота «Впровадження особистісно-орієнтованої технології навчання при викладання інформатики у ВНЗ».
  Загальний стажроботи – 37 років, у тому числі педагогічний стаж – 37 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 13 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор двох посібників і понад 30 статей, повідомлень, науково-методичних розробок із питань загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти, опублікованих у фахових та інших виданнях, освітніх програм та спецкурсів для вчителів різного фаху.
  Нагороди, почесні звання. Нагрудний знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (2001),  Почесна грамота  Міністерства освіти України (1997), Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (1993, 1998, 2001, 2008, 2011),  Почесна грамота Рівненської обласної ради профспілки працівників освіти (1997),  Грамоти, подяки управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2001, 2008, 2009, 2015), Диплом-подяка Державного університету «Львівська політехніка» та Дирекції ІІІ міжнародної виставки «Комп’ютер і офіс 98» (1998), Диплом-подяка Державного університету «Львівська політехніка» та Дирекції ІІІ міжнародної виставки «Комп’ютер і офіс 99» (1999),  Диплом Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2015, 2017),
  Напрями і тематика діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі освіти, інформаційно-цифрова компетентність педагога та здобувача освіти, формування наскрізних навичок ХХI століття, електронні освітні ресурси для навчання предметів,  хмарні технології в освіті, інфомедійна грамотність..
  Тимчина Н.С. – учасник обласних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, районних та обласних семінарів; учасник Міжнародного освітнього проекту транскордонного співробітництва Польща – Україна; член оргкомітету обласних олімпіад з предметів та інших конкурсів; член журі конкурсу «Юний інформатик» та ІІ етапу олімпіадии з ІКТ Рівненського району, член методоб’єднання учителів інформатики Рівненського району; співпрацює з польськими колегами з питань інтеграції цифрових ресурсів в освітній процес.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Королюк Алла Петрівна,
  старший викладач кафедри природничо-математичної освіти

  Освіта. Закінчила Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського. Спеціальність «математика і фізика». Кваліфікація «вчитель математики і фізики». Диплом з відзнакою(1985-1990 рр);  Рівненський державний гуманітарний університет. Магістратура за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика.». Кваліфікація «Викладач математики та методики викладання математики у вищих навчальних закладах».  Диплом з відзнакою (2008-2010 рр).
  Загальний стаж роботи: 34 роки, в т.ч. 29 років педагогічного стажу (вчитель вищої категорії, старший вчитель),  13 років роботи на науково-педагогічних посадах.
  Кількість наукових і науково-методичних праць:  автор семи публікацій із питань загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти, опублікованих у фахових виданнях та двох методичних посібників.
  Нагороди, почесні звання.  Грамота Рівненського міського виконавчого комітету управління освіти (2003); Диплом видавництва «Шкільний світ» (м. Київ, 2004);  Грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2006); Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2018).
  Напрями і тематика діяльності. Проблема обдарованості, освіта впродовж життя, інноватика в освіті, інклюзивна освіта.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням. Завантажити

   

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  Метою діяльності кафедри полягає у створенні оптимальних умов для розвитку високого рівня самоорганізації професійної діяльності фахівців на рефлексивній основі, розвитку їхніх педагогічних здібностей, а також забезпечення якісного змісту організації процесу підвищення кваліфікації відповідно до суспільних вимог та нових змін, які відбуваються в освітньому просторі, інтегрованому у світове співтовариство. Кафедра методики та змісту освіти проводить наукову та методичну, а також наукову й науково-дослідну діяльність з метою підвищення якості навчання слухачів, широкого впровадження в навчальний процес перспективних педагогічних та інформаційних технологій, сучасних технічних засобів навчання, а також розробляє перспективні напрями, зміст післядипломної освіти педагогічних і керівних працівників освіти Рівненської області.

 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • реалізація сучасних підходів до формування конкурентоздатного педагогічного фахівця в системі післядипломної педагогічної освіти, в тому числі компетентнісного, особистісно зорієнтованого, акмеологічного, аксіологічного, андрагогічного;
  • залучення науково-педагогічних та педагогічних працівників до мережевої взаємодії у рамках Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • формування ІКТ компетенцій для реалізації індивідуального вектора освітньої діяльності учасників педагогічного процесу;
  • створення інформаційно-освітнього середовища для неперервної освіти;
  • упровадження інтерактивних форм навчання дорослих в системі післядипломної педагогічної освіти;
  • підготовка вчителя до реалізації нових Державних освітніх стандартів;
  • формування готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції розвитку інклюзивної освіти;
  • підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми засобами післядипломної освіти;
  • організація наукового пошуку та формування психологічної готовності до здійснення інноваційної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників;
  • сприяння підвищенню наукового рівня викладачів (навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі, організація дистанційного навчання для дорослих, міжнародне Інтернет-навчання);
  • розробка науково-методичних посібників, збірників праць з актуальних питань;
  • рецензування дисертаційних досліджень, авторських програм, посібників та результатів здійснення інноваційної діяльності.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • здійснення якісної навчальної, методичної і науково-дослідної роботи;
  • розроблення змісту теоретичного і практичного навчання науково-педагогічних кадрів для підвищення їх кваліфікації;
  • створення інформаційного, наукового, навчально-методичного, науково-методичного супроводу курсів підвищення кваліфікації вчителів різного фаху відповідно до їхніх потреб та запитів;
  • забезпечення науково-теоретичного, методологічного супроводу міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних заходів в міжкурсовий період (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень) тощо;
  • створення оптимальних умов для наукового пошуку (проведення науково-дослідної роботи, організації педагогічних експериментів; написання наукових і методичних статей, розроблення електронних посібників, педагогічних програмних засобів та іншої видавничої продукції) професорсько-викладацького складу працівників інституту, а також педагогічних працівників області;
  • упровадження інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання дорослих у процес підвищення кваліфікації, організований на засадах андрагогічної науки;
  • оволодіння методами проблемного, активного, інтерактивного, ситуативного та спеціального навчання педагогів з метою забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогів;
  • активізація самоосвітньої діяльності фахівців.
 • НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАФЕДРИ

  «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти

  Кафедра працює над науковими темами «Створення гуманітарного середовища щодо професійного зростання педагога в умовах технологізації суспільства» та «Модернізація природничо-математичної освіти інформаційного суспільства як засіб реалізації Концепції сталого розвитку у післядипломній освіті». На даний час реалізовано її ІІ етап – конструктивно-моделюючий: для реалізації інноваційних змін діяльності кафедри окреслились 3 моделі інноваційних перетворень системи післядипломної педагогічної освіти: перша модель мережевої взаємодії (розробка мережевих технологій та розвиток мережевої взаємодії у сфері педагогічної освіти); друга модель – умови для особистісного вектора розвитку наукових та педагогічних працівників (інноваційна модель змісту і форми підготовки педагогічних кадрів в умовах європейських змін); третя модель – практико-орієнтований підхід та системні педагогічні інновації в методиці та змісті освіти.

  У 2016 році кафедра працює над реалізацією ІІІ етапу – апробаційно-впроваджувального, в ході якого апробуються моделі інноваційних перетворень: формування компетентності науково-педагогічних працівників і слухачів курсів щодо впровадження нових державних освітніх стандартів, засад Концепції сталого розвитку для створення гуманітарно-освітнього середовища у системі післядипломної педагогічної освіти.